admin

۱۳۹۶/۰۶/۰۹

استقرار ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ در سازمان های کوچک و متوسط – قسمت سوم

استقرار ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ در سازمان های کوچک و متوسط – قسمت سوم  در این سری از مقالات قصد داریم با توجه به منابع علمی موجود و […]
۱۳۹۶/۰۶/۰۹

صدور گواهینامه ایزو ایزو ۲۱۰۰۱، ISO 21001 سیستم مدیریتی سازمان های آموزشی – قسمت دوم

۱۳۹۶/۰۶/۰۹

انسانها سبک تفکر بسیار پیچیده ای دارند. به همین دلیل ، در برنامه ریزیهای بازاریابی لازم است که رفتار مصرف کنندگان به درستی شناخته شود. یکی […]
۱۳۹۶/۰۵/۱۴

استقرار ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ در سازمان های کوچک و متوسط – قسمت چهارم

استقرار ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ در سازمان های کوچک و متوسط – قسمت چهارم  در این سری از مقالات قصد داریم با توجه به منابع علمی موجود و […]