لیست دوره های آموزشی گروه SBC

دانلود لیست دوره ها

فرم
«لیست دوره های آموزشی»
کد مدرک: SBC-AC-01-00 تاریخ به روز رسانی: 1401/02/01
ردیف نام دوره مدت زمان دوره کد دوره وضعیت دوره
1 مبانی و مفاهیم علم داده 16 ساعت SBC-T-001-00 فعال
2 مسیرهای شغلی و تحصیلی علم داده 8 ساعت SBC-T-002-00 فعال
3 علم داده برای مدیران 8 ساعت SBC-T-003-00 فعال
4 بلوغ داده محوری، مفاهیم  و روش ها 8 ساعت SBC-T-004-00 فعال
5 بازاریابی داده محور 16 ساعت SBC-T-005-00 فعال
6 کاربردهای علم داده در صنایع تولیدی 16 ساعت SBC-T-006-00 فعال
7 کاربردهای علم داده در خرده فروشی ها و فروشگاه های زنجیره ای 16 ساعت SBC-T-007-00 فعال
8 پذیرش تا ترخیص (ویژه نمایندگی های خدمات پس از فروش خودرو) 6 ساعت SBC-T-008-00 فعال
10 مدیریت ارتباط با مشتریان(ویژه نمایندگی های فروش و خدمات پس از فروش خودرو)  10ساعت SBC-T-009-00 فعال
11 منابع انسانی و آموزش(ویژه نمایندگی های فروش و خدمات پس از فروش خودرو) 4 ساعت SBC-T-010-00 فعال
12 برنامه ریزی تعمیرات و تعمیرات(ویژه نمایندگی های خدمات پس از فروش خودرو) 8 ساعت SBC-T-011-00 فعال
13 خرید و انبار و برنامه ریزی تامین قطعات(ویژه نمایندگی های خدمات پس از فروش خودرو) 5 ساعت SBC-T-012-00 فعال
14 بازاریابی، فروش و تحویل خودرو(ویژه نمایندگی های فروش خودرو) 10ساعت SBC-T-013-00 فعال
15 استاندارد سازی و الزامات محیطی(ویژه نمایندگی های فروش و خدمات پس از فروش خودرو) 5 ساعت SBC-T-014-00 فعال
16 ضمانت و گارانتی( ویژه نمایندگی های خدمات پس از فروش خودرو) 3 ساعت SBC-T-015-00 فعال
17 مبانی، مفاهیم و الزامات استاندارد ISO9001:2015 24 ساعت SBC-T-016-00 فعال
18  مبانی، مفاهیم و الزامات استاندارد ISO14001:2015 16 ساعت SBC-T-017-00 فعال
19 مبانی، مفاهیم و الزامات استاندارد ISO45001:2018 16 ساعت SBC-T-018-00 فعال
20 مبانی، مفاهیم و الزامات استاندارد ISO10002:2018 و ISO10004:2018 16 ساعت SBC-T-019-00 فعال
21 مبانی، مفاهیم و الزامات استاندارد ISO19011:2018 8 ساعت SBC-T-020-00 فعال
22 تشریح الزامات و ممیزی داخلی ISO13485:2016 23 ساعت SBC-T-021-00 فعال
23 تشریح الزامات و ممیزی داخلی ISO22000:2018 24 ساعت SBC-T-022-00 فعال
24 تشریح الزامات و ممیزی داخلی ISO50001:2018 16 ساعت SBC-T-023-00 فعال
25 شریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ISO290001:2020 16 ساعت SBC-T-024-00 فعال
26 مدیریت ریسک ISO31000 16 ساعت SBC-T-025-00 فعال
27 تشریح الزامات سیستم مدیریت آموزش ISO29990:2010 16 ساعت SBC-T-026-00 فعال
28 تشریح الزامات سیستم مدیریت دانش ISO30401:2018 16 ساعت SBC-T-027-00 فعال
29 تشریح الزامات، مستند سازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISO27001:2013 24 ساعت SBC-T-028-00 فعال
30 تشریح الزامات سیستم مدیریت ارزش گذاری برند ISO10668:2010 16 ساعت SBC-T-029-00 فعال
31 آشنایی با استاندارد و نحوه تهیه تکنیکال فایل استاندارد تایید کیفیت محصول اروپا CE 16 ساعت SBC-T-030-00 فعال
32 تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت پروژه ISO21500:2012 16 ساعت SBC-T-031-00 فعال
33 مدیریت موفقیت پایدار سازمان مبتنی بر استاندارد ISO9004:2015 16 ساعت SBC-T-032-00 فعال
34 سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی ISO5501:2014 16 ساعت SBC-T-033-00 فعال
35 تشریح الزامات و ممیزی داخلی IATF16949:2016 24 ساعت SBC-T-034-00 فعال
36 سیستم مدیریت امنیت در زنجیره تامین ISO28001:2008 16 ساعت SBC-T-035-00 فعال
37 سیستم مدیریت زنجیره تامین ISO28000 8 ساعت SBC-T-036-00 فعال
38 سیستم مدیریت کیفیت برای کارکنان 8 ساعت SBC-T-037-00 فعال
39 تشریح الزامات سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه های طبی ISO15189:2012 24 ساعت SBC-T-038-00 فعال
40 تشریح الزامات سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه های تست و کالیبراسیونISO17025 24 ساعت SBC-T-039-00 فعال
41 سیستم مدیریت مبارزه با رشوه خواری ISO37001 8 ساعت SBC-T-040-00 فعال
Rate this page