دوره برنامه ریزی تعمیرات و تعمیرات (ویژه نمایندگی های خدمات پس از فروش خودرو)