دوره بازاریابی، فروش و تحویل خودرو(ویژه نمایندگی های فروش خودرو)