دوره استاندارد سازی و الزامات محیطی(ویژه نمایندگی های فروش و خدمات پس از فروش خودرو)