مزیتهای بکارگیری مشاوره ایزو برای استانداردهای بین المللی استاندارد ISO 16923:2016