مقالات

۱۳۹۶/۰۶/۰۹

استقرار ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ در سازمان های کوچک و متوسط – قسمت سوم

استقرار ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ در سازمان های کوچک و متوسط – قسمت سوم  در این سری از مقالات قصد داریم با توجه به منابع علمی موجود و […]
۱۳۹۶/۰۶/۰۹

صدور گواهینامه ایزو ایزو ۲۱۰۰۱، ISO 21001 سیستم مدیریتی سازمان های آموزشی – قسمت دوم

۱۳۹۶/۰۵/۱۴

استقرار ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ در سازمان های کوچک و متوسط – قسمت چهارم

استقرار ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ در سازمان های کوچک و متوسط – قسمت چهارم  در این سری از مقالات قصد داریم با توجه به منابع علمی موجود و […]
۱۳۹۶/۰۵/۱۴

صدور گواهینامه ایزو ایزو ۲۱۰۰۱، ISO 21001 سیستم مدیریتی سازمان های آموزشی – قسمت اول

صدور گواهینامه ایزو ایزو ۲۱۰۰۱، ISO 21001 سیستم مدیریتی سازمان های آموزشی – قسمت اول    مشاوره ایزو و استانداردهای بین­ المللی امروزه یکی از مهمترین […]