مقالات

۱۳۹۶/۰۸/۰۴

استقرار ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ در سازمان های کوچک و متوسط – قسمت هفتم

استقرار ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ در سازمان های کوچک و متوسط – قسمت هفتم  در این سری از مقالات قصد داریم با توجه به منابع علمی موجود و […]
۱۳۹۶/۰۸/۰۴

صدور گواهینامه ایزو ایزو ۱۴۱۰۵:۲۰۱۱، ISO 14105:2011 مدیریت مستندات – مدیریت تغییرات برای سیستم مدیریت مستندات الکترونیک

صدور گواهینامه ایزو ایزو ۱۴۱۰۵:۲۰۱۱، ISO 14105:2011 مدیریت مستندات – مدیریت تغییرات برای سیستم مدیریت مستندات الکترونیک مشاوره ایزو و استانداردهای بین المللی امروزه یکی از […]
۱۳۹۶/۰۷/۰۲

استقرار ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ در سازمان های کوچک و متوسط – قسمت ششم

استقرار ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ در سازمان های کوچک و متوسط – قسمت ششم  در این سری از مقالات قصد داریم با توجه به منابع علمی موجود و […]
۱۳۹۶/۰۷/۰۲

ایزو ۳۰۰۰۰:۲۰۰۹، ISO 30000:2009 استاندارد کشتی ها و فنون دریایی-سیستم مدیریت بازیافت کشتی

صدور گواهینامه ایزو ایزو ۳۰۰۰۰:۲۰۰۹، ISO 30000:2009 استاندارد کشتی ها و فنون دریایی – سیستم مدیریت بازیافت کشتی – مشخصه هایی برای سیستم مدیریت بازیافت کشتی […]