مقالات

۱۳۹۵/۱۰/۱۹

مزیت های بکارگیری مشاوره ایزو برای استانداردهای بین المللی استاندارد ISO 17025

مشاوره ایزو و استانداردهای بین­المللی امروزه یکی از مهمترین خدمات شرکت­های مشاوره مدیریت محسوب می­شود.
۱۳۹۵/۱۰/۰۸

صدور گواهینامه ایزو ایزو ۲۹۰۰۱، ISO/TS 29001

مشاوره ایزو و استانداردهای بین­المللی امروزه یکی از مهمترین خدمات شرکت­های مشاوره مدیریت محسوب می­شود.
۱۳۹۵/۱۰/۰۸

مزیت های بکارگیری مشاوره ایزو برای استانداردهای بین المللی استاندارد ISO 26000

مشاوره ایزو و استانداردهای بین­المللی امروزه یکی از مهمترین خدمات شرکت­های مشاوره مدیریت محسوب می­شود.
۱۳۹۵/۰۹/۲۲

ایزو ۱۳۴۸۵، ISO 13485

مشاوره ایزو و استانداردهای بین­المللی امروزه یکی از مهمترین خدمات شرکت­های مشاوره مدیریت محسوب می­شود. به طور عام، پس از اتمام مشاوره ایزو سازمان در پی […]