دوره خرید و انبار و برنامه ریزی تامین قطعات(ویژه نمایندگی های خدمات پس از فروش خودرو)