بررسی استاندارد ISO 21502:2020 بخش ششم- فعالیت‌های پیشا پروژه