ابزارهایی برای اقتصاد جهانی در حال تغییر: استانداردها و ارزیابی انطباق